Iedere ouder zal herkennen dat kinderen grootbrengen niet altijd even gemakkelijk is of dat het anders is dan u het zich had voorgesteld. Gelukkig gaan de meeste dingen vanzelf wel weer over. En blijken de meeste de meeste ouders de problemen waar zij met kinderen tegenaan lopen, heel goed aan te kunnen, alleen of met de steun van familie en vrienden.

Maar soms blijft u zich zorgen maken om het gedrag van uw kind. U heeft misschien het idee dat u niet tot hem doordringt of hem niet goed begrijpt. Of u krijgt te horen dat andere mensen zorgen hebben of het soms lastig vinden om met uw kind om te gaan. Het kan ook zijn dat uw kind een nare gebeurtenis heeft meegemaakt waar hij last van blijft houden. Soms weet u zelf niet of u het juiste doet of weet u even helemaal niet wat u moet doen. Of u ziet zichzelf steeds weer op een bepaalde manier reageren terwijl u dat helemaal niet wilt. U kunt in een patroon terecht zijn geraakt met uw kind waar u niet tevreden over bent en het lukt niet meer om dat te doorbreken.

Dan kunt u behoefte hebben aan iemand die van wat grotere afstand met u meekijkt. Een kinderpsycholoog kan samen met u nadenken over het gedrag dat uw kind laat zien, zodat u hem beter kunt begrijpen en kunt helpen bij de dingen die lastig voor hem zijn. En het is fijn als iemand samen met u zoekt naar praktische oplossingen.


Er wordt bij de praktijk altijd gestart met een intakegesprek waarin kennismaking en inventariseren van de klacht en hulpvraag centraal staat. Er wordt zoveel mogelijk informatie verzameld over de klacht en hoe deze klacht is ontstaan. Om de klacht beter te begrijpen, zal er vaak ook informatie worden verzameld over de ontwikkeling, het gezin en hoe het gaat op school en in de vrije tijd. Uiteraard wordt er ook stil gestaan bij de dingen die goed gaan. Soms vinden er meerdere gesprekken plaats in de intakefase.

Na de intakefase vindt een terugkoppeling plaats waarin de bevindingen en het advies worden besproken. Er wordt met u en uw kind besproken hoe er verder wordt gegaan: individuele behandeling, ouderbegeleiding en/of diagnostisch onderzoek.


Individuele behandeling, oftewel therapie, houdt in dat er gesprekken met het kind worden gevoerd, deze gesprekken vinden (deels) met uw kind alleen plaats. Er wordt met uw kind gepraat om samen te begrijpen wat nou maakt dat hij ergens last van heeft en er wordt met hem meegedacht om oplossingen (‘trucs’) te bedenken zodat hij er minder last van zal hebben. Er worden vaak oefeningen meegegeven voor thuis. Het is fijn om hier samen met uw kind actief mee aan de slag te gaan en hem te ondersteunen bij datgene waar hij mee bezig is. De ervaring leert dat als je je positief gestimuleerd gevoeld, je vaker zult oefenen, waardoor je er sneller beter in wordt. En dat voelt vaak heel prettig!

Veel ouders vinden het geruststellend om te weten dat de meeste kinderen het prima vinden om naar de therapie te komen. Er wordt natuurlijk wel gepraat over lastige dingen, maar er is ook ruimte voor een kletspraatje, grapje en spelen. Kinderen vinden het vaak prettig om serieus genomen te worden en vinden het fijn dat ze geholpen worden bij dingen die niet zo goed lukken. En ze kunnen vaak bewonderenswaardig zelf goed meedenken over oplossingen. In de praktijk streven wij ernaar om kortdurend en praktisch te werk te gaan. Wanneer het goed genoeg gaat, wordt in overleg met u en uw kind de therapie weer afgerond.


De praktijk werkt niet alleen met het kind zelf, maar ook met de ouders. Soms bent u bij het gesprek met het kind aanwezig en soms worden er ook aparte gesprekken gevoerd. Dit heet ouderbegeleiding. In deze gesprekken is er ruimte om te kijken naar specifieke situaties die u zorgen baren en wordt er geprobeerd samen beter te begrijpen welke factoren een rol spelen in het gedrag van uw kind. Ook uw opvoedingsstijl, beleving en invullen van het ouderschap kunnen gespreksonderwerp zijn. Als er meer zicht is op factoren die het gedrag in stand houden of die het gedrag kunnen beïnvloeden, tonen de mogelijke paden naar oplossingen zich veelal vanzelf.


Het doel van behandeling is vaak het bereiken van een gedragsverandering. Er kan echter een vraag spelen over de oorzaak van het gedrag. Wanneer dit speelt komt een diagnostisch onderzoek in beeld. Dit kan een intelligentie onderzoek zijn en/of onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Het kind komt dan een of meerdere ochtenden naar de praktijk. Er worden testen afgenomen, vragenlijsten ingevuld, gepraat en ook wordt het kind geobserveerd. Er zal ook informatie worden verzameld bij mensen uit de directe omgeving van het kind, vaak de ouders en de school. Het doel van een diagnostisch onderzoek is om meer zicht te krijgen op de oorzaken van gedrag, een beschrijving te geven van de sterke en minder sterke kanten van het kind en inzicht krijgen op welke specifieke behoeften het kind heeft en hoe zijn omgeving hier op kan afstemmen. Er wordt een verslag geschreven met bevindingen en advies, die worden in een apart gesprek aan u (en uw kind) toegelicht. Het verslag krijgt u mee naar huis.