Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een goedgekeurd kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Hieronder kunt u per behandelend psycholoog van volwassenen een kwaliteitsstatuut vinden.

Registraties

De psychologen die werkzaam zijn binnen de praktijk zijn BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog en geregistreerd Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Leonie Sieverding is daarnaast ook geregistreerd Cognitief Gedragstherapeut VGCT. De afgelopen jaren hebben zij daarnaast diverse aanvullende cursussen gevolgd, waaronder EMDR en Oplossingsgerichte Therapie.

BIG geregistreerd GZ psycholoog en Registerpsycholoog NIP/Kinder- en jeugdpsycholoog houden zich aan de voorwaarden van het Nederlands Instituut van Psychologen (het NIP). Zie voor meer informatie hierover www.psynip.nl en www.bigregister.nl.


Samenwerkingsverbanden

De praktijk is aangesloten bij de vereniging van 0 tot 23 van samenwerkende vrijgevestigde jeugd GGZ (otot23) en bij Mednet, een kleinschalig samenwerkingsverband van (para)medici in de gemeente Heemstede en omstreken. Verder wordt er veel samengewerkt met verschillende huisartsen, speltherapeuten, fysiotherapeuten, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en scholen.


Dossier en privacy

Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Dit houdt onder meer in dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die de praktijk over u heeft, vertrouwelijk is. Er mag daarom geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming. Voor meer informatie wijzen wij u graag op onze privacystatement.

Uw dossier wordt 15 jaar bewaard, daarna worden alle gegevens vernietigd.


Klachten

Het bieden van kwalitatief goede zorg en respect voor de cliënt wordt binnen de praktijk als erg belangrijk gezien. Mocht u een klacht hebben over de praktijk of over de werkwijze, probeer dit dan zo snel mogelijk te bespreken. Er zal uiteraard getracht worden om uw klacht te verhelpen. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan kunt u uw huisarts vragen om een doorverwijzing naar een andere psycholoog of u kunt overwegen een klacht in te dienen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Zie voor meer informatie hierover: Psynip, klachten van cliënten

Op grond van de Wet BIG vallen GZ-psychologen onder het Tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie over welke soort klachten in behandeling worden genomen vindt u via: Tuchtcollege-Gezondheidszorg, ik heb een klacht.